Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

Sutikimas su Taisyklėmis ir sąlygomis

1. UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras (toliau – Paslaugų tiekėjas) teikia "Asmenskodas.lt" paslaugą (toliau – paslauga arba produktas) per interneto tinklalapį www.asmenskodas.lt pagal šiame taisyklių ir sąlygų dokumente išdėstytus principus.
2. Priimdamas šias sąlygas ir taisykles vartotojas patvirtina, kad jis perskaitė, suprato ir sutiko su jų turiniu.
3. Šių taisyklių ir sąlygų priėmimas yra būtina sąlyga norint naudotis Asmenskodas.lt paslauga, kurią tiekia Paslaugų tiekėjas.
4. Visi paslaugos vartotojai privalo laikytis šių taisyklių ir sąlygų.
5. Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę pakeisti šių taisyklių ir sąlygų nuostatas kiekvieną kartą nepranešant vartotojui apie įvykdytus pakeitimus, jei vartotojas nepaliko savo kontaktinių duomenų. Vartotojas gali bet kuriuo metu susipažinti su duotuoju metu galiojančia privatumo politikos versija mūsų interneto tinklalapyje www.asmenskodas.lt.
6. Atsisakymas priimti šiuos pakeitimus užkirs kelią vartotojui naudotis teikiamomis paslaugomis.

Paslaugų aprašymas

1. Visa programinė įranga, kuri naudojama vartotojų pagal jos paskirtį ir tikslą, nustatytus šiose taisyklėse ir sąlygose, prieinama šiame tinklalapyje www.asmenskodas.lt ir tiekiama Paslaugų tiekėjo, yra laikoma paslauga arba produktu.
2. Bet kokių naujų paslaugų ir produktų, prieinamų anksčiau minėtame tinklalapyje, naudojimas po to, kai vartotojas sutiko su taisyklėmis ir sąlygomis, turi atitikti jų nuostatas.
3. Paslaugų tiekėjas turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl konkrečių paslaugų ir produktų funkcionavimo, naudojimo, turinio ir srities, taip pat ir nutraukti šių paslaugų tiekimą.
4. Paslaugų tiekėjas yra išimtinai įgaliotas priimti sprendimus dėl programinės įrangos turinio ir pobūdžio, taip pat ir laisvai pridėti, pakeisti ar panaikinti konkrečius elementus arba funkcionalumą, jei tai nepažeidžia vartotojų teisių.

Paslaugų naudojimas ir prisijungimas

1. Paslaugų tiekėjo paslaugos ir produktai privalo būti naudojami pagal savo tikslą ir paskirtį nepažeidžiant galiojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
2. Paslaugų tiekėjo teikiama Asmenskodas.lt paslauga leidžia vartotojui pageidaujant patikrinti ar vartotojo turimame elektroninio parašo sertifikate nėra įrašytas asmens kodas, kadangi toks įrašymas prieštarauja LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui.
3. Vartotojas yra atsakingas už savo duomenų apsaugą ir perdavimą Paslaugų tiekėjui.
4. Vartotojas privalo būti bent jau 16 metų amžiaus, kad galėtų pasinaudoti Asmenskodas.lt paslauga.
5. Vartotojas įsipareigoja naudotis paslaugomis ir produktais pagal jų panaudą, tikslą ir būdą, suderinamą su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis bei šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatomis.
6. Vartotojas yra visiškai atsakingas - už visą turinį, frazes ir įrašus, kurie buvo padaryti naudojant paslaugą.
7. Vartotojas supranta, susipažino su elektroninio parašo sertifikato pateikimo Paslaugų tiekėjui būdais ir neturi jokių prieštaravimų, susijusių su jais. Vartotojas supranta riziką ir grėsmes, susijusias su elektroninių duomenų perdavimu per atstumą.
8. Asmenskodas.lt užtikrina, kad:
- Jums būtų prieinama asmenskodas.lt identifikuojanti informacija naudojant viešai prieinamas ir nemokamas priemones;
- duomenų srautas tarp asmenskodas.lt ir Jūsų naršyklės yra užšifruotas taip, kad siunčiama ir gaunama informacija būtų atvaizduojama tik Jums;

Prekės ženklai ir autorinės teisės

1. “Asmenskodas.Lt” yra neregistruotas prekės ženklas, priklausantis Paslaugų tiekėjui, jam taikoma nacionalinė, o taip pat ir tarptautinė apsauga pagal galiojančius teisės aktus.
2. Paslaugų tiekėjas pareiškia, jog turi teises į nematerialųjį turtą, tarp jų siūlomų paslaugų grafinę medžiagą, tinklalapį ir jo kodus, kompiuterinės programinės įrangos kodus, taip pat ir į visus kompanijos logotipus, simbolius ir prekės ženklus, naudojamus komercinei veiklai vykdyti. Šis turtas yra saugomas pagal galiojančius teisės aktus.
3. Visos paslaugos ir produktai, siūlomi Paslaugų tiekėjo, yra jo išimtinė nuosavybė ir yra saugomi autorinių ir gretutinių teisių įstatymų ir kitų teisės aktų.
4. Tinklalapių adresai, taip pat ir jų turinys bei išdėstymas, saugomi prieš tai minėtų teisės aktų.
5. Bet kokiam neleistinam asmeniniam ir neasmeniniam siūlomų paslaugų ir produktų vartojimui yra reikalingas išankstinis raštiškas Paslaugų tiekėjo sutikimas. Toks sutikimas yra ypač reikalingas, kai yra platinami ir publikuojami konkretūs elementai (pvz. nuotraukos, filmai, tekstai) kitose interneto paslaugose, spausdintuose leidiniuose, knygose, daugialypės terpės prezentacijose ir kitose elektroninėse informavimo priemonėse, taip pat ir perleidžiant ar naudojant jos darbą (adaptacijas, pakeitimus, modifikacijas).
6. Vartotojas negali modifikuoti ir pakeisti siūlomų paslaugų ir produktų tikslo ir panaudos.
7. Kitų asmenų klaidinimas dėl kooperacijos, asociacijos, ryšių ar veikimo Paslaugų tiekėjo vardu yra draudžiamas.

Mokesčiai

1. Naudojimasis siūlomomis sertifikato tikrinimo paslaugomis yra nemokamas.

Garantija ir ribota atsakomybė

1. Paslaugų tiekėjas garantuoja aukščiausią savo veiksmų kokybę, siekiant užtikrinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą. Vis dėlto joks duomenų perdavimas per tinklus negarantuoja tiekiamų paslaugų 100% apsaugos, tęstinumo ir prieinamumo.
2. Paslaugų tiekėjas negarantuoja siūlomų paslaugų ir produktų suderinamumo su kitų gamintojų programine įranga. Vartotojas yra atsakingas , kylančią iš pasirinkimo naudotis kita programine įranga bei dėl to atsirandančių aplinkybių, įskaitant ir jos atitikimą vartotojo tikslams.
3. Paslaugų tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės už:
3.1. Visas neigiamas aplinkybes, atsirandančias dėl force majeure.
3.2. Vartotojų veiksmus, kurie yra neteisėti ir nesuderinami su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis, naudojant siūlomas paslaugas ir produktus.
3.3. Siūlomų paslaugų ir produktų pasiekiamumo trukdžius, kurie atsiranda ne dėl Paslaugų tiekėjo kaltės.
3.4. Vartotojo patirtus nuostolius dėl trečiųjų asmenų, kurie naudojo jo duomenis, kurie leidžia jam prisijungti prie tiekiamos paslaugos.
3.5. Nuostolius, atsirandančius dėl siūlomų produktų naudojimo ar nesugebėjimo juos naudoti, įskaitant ir faktinius patirtus nuostolius, tikėtos naudos nuostolius, duomenų praradimą, gedimus ar visiškus kompiuterio gedimus, alternatyvios įrangos kaštus, išsijungimą, kompanijos reputacijos pažeidimus, nesugebėjimo įveikti pasekmes ar netinkamą kitų vartotojų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, nors ir tokie įsipareigojimai buvo prisiimti naudojant siūlomus produktus ir paslaugas.

Privatumo politika

1. Vartotojo privatumo apsaugos principai, įskaitant ir asmeninės informacijos apsaugą, yra aprašyti atskirame Paslaugų tiekėjo Privatumo politikos dokumente, kuris skelbiamas www.asmenskodas.lt/privatumo-politika/

Galutinės nuostatos

1. Visi ginčai, atsirandantys dėl šių taisyklių ir sąlygų, pirmiausia bus sprendžiami derybų būdu.
2. Visi ginčai, kurių nebus įmanoma išspręsti derybų būdu, bus pateikti išspręsti įstatymų nustatyta tvarka Paslaugų tiekėjo registracijos vietovėje.
3. LR Civilinio Kodekso nuostatos, autorinių ir gretutinių teisių įstatymas, ir kitos galiojančių įstatymų nuostatos bus taikomos tada, kai bus sprendžiama dėl dalykų, neapibrėžtų šiose taisyklėse ir sąlygose.

« Grįžti į pradinį puslapį