Oficialūs dokumentai

KOKS YRA SSC STATUSAS

2018-05-14 00:56:35

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Kvalifikuotus sertifikatus sudarančio paslaugų teikėjo statusą Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) įgijo 2005-02-23 po to, kai 2004-11-09 Vyriausybės nustatyta tvarka tapo duomenų valdytoju.


Siekdamas tarptautinio pripažinimo SSC 2014 m. savanoriškai pradėjo savo paslaugų atitikties Direktyvos 1999/93/EB ir Europos Sąjungos standartų reikalavimams įvertinimus ir audito ataskaitas skelbė viešai:
https://gdl.repository.ssc.lt/lt/auditas/


Pradėjus taikyti eIDAS reglamentą (nuo 2016-07-01), būdamas "kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėju", SSC įgijo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir šį statusą patvirtino 2017-06-23 pateikiant priežiūros įstaigai penkių paslaugų atitikties eIDAS reikalavimams įvertinimo ataskaitas.


SSC yra vienintelis paslaugų teikėjas Lietuvoje, kurio sudaromas kvalifikuotas sertifikatas atitiko Direktyvos 1999/93/EB ir atitinka eIDAS reglamento asmens duomenų apsaugos reikalavimams – jame asmens kodo nėra.


Paslaugų teikėjo arba jo teikiamos paslaugos kvalifikuotas statusas gali būti panaikintas, kai priežiūros įstaiga reikalauja, kad paslaugų teikėjas ištaisytų bet kuriuos eIDAS reglamente nustatytų reikalavimų vykdymo pažeidimus ir kai paslaugų teikėjas "to nepadaro, jei taikytina, per priežiūros įstaigos nustatytą laikotarpį".


Lietuvoje priežiūros įstaigos įgaliojimai yra suteiktos Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT).


Informuojame, kad nuo kvalifikuoto statuso patvirtinimo dienos SSC iš RRT nėra gavę jokių reikalavimų ištaisyti kokius nors eIDAS reglamento pažeidimų.


Apie tai, kad Lietuvos atsakingos įstaigos nepasirengė tinkamai įgyvendinti eIDAS reglamentą, SSC informavo Lietuvos Vyriausybė 2017-07-13 raštu.


Ministro Pirmininko 2017-07-28 pavedimu atsakingos įstaigos turėjo išnagrinėti ir išspręsti problemas. Šis pavedimas, deja, lieka neįvykdytas.


Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia persekioti už kritiką.