Oficialūs dokumentai

KOKS YRA SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO PASLAUGŲ STATUSAS?

2018-05-13 21:05:07

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas ir privalomas teisės aktas tiek paslaugų teikėjams, tiek ir valdžios įstaigoms.


2017 m. birželio mėn., Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) sėkmingai baigė penkių savo paslaugų atitikties eIDAS reikalavimams įvertinimą ir kaip įprasta visas ataskaitas paskelbė viešai: https://gdl.repository.ssc.lt/lt/auditas/.Pagal eIDAS leidimus teikti paslaugas išduoda priežiūros įstaiga, kurios įgaliojimai Lietuvoje yra suteikti Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT).Pagal Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymą (įstatymas), leidimo išdavimo tvarka turi būti "iš anksto viešai paskelbta", "skaidri ir prieinama susipažinti". Kadangi leidimo teikti eIDAS paslaugas išdavimo tvarka Lietuvoje nėra nustatyta, priežiūros įstaiga, gavusi prašymą, privalo:

1. per 5 darbo dienas patvirtinti pareiškėjui prašymo gavimą arba pranešti apie jo trūkumus;

2. per 30 dienų priimti sprendimą ir pranešti pareiškėjui.


Prašymą dėl leidimo išdavimo SSC pateikė RRT 2017-06-23 kartu su penkių savo paslaugų atitikties įvertinimo ataskaitomis.Informuojame, kad SSC iki pranešimo termino pabaigos (t. y. iki 2017-06-28) iš RRT negavo jokių pastabų ir iki sprendimo termino pabaigos (t. y. 2017-07-23) negavo jokių sprendimų.Jeigu į tinkamai įformintą prašymą neatsakoma per įstatymų nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas yra išduotas. Taigi, penkių SSC paslaugų kvalifikacijos statusas yra patvirtintas 2017-07-24.Įstatymo viršenybės principas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, reiškia, kad RRT veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus ir administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.Pagal valdžios įstaigų funkcijų paskirstymą eIDAS reglamento įgyvendinimą Lietuvoje turi užtikrinti Susisiekimo ministerija, Bendrijos vidaus rinkos aspektu - Ūkio ministerija, o asmens duomenų apsaugos srityje – Teisingumo ministerija.

Failai parsisiųsti:
2017-02-27 ir 2017-06-07 RRT priminimai.pdf 744.01KB