Oficialūs dokumentai

Dėl prašymo išduoti leidimą (teikti paslaugą) gavimo patvirtinimo

2018-05-13 19:21:30

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas ir privalomas teisės aktas tiek paslaugų teikėjams, tiek ir valdžios įstaigoms.


Pagal eIDAS "nustatyti taikymo terminai nedaro poveikio jau turimiems valstybių narių įsipareigojimams pagal Sąjungos teisę, visų pirma pagal Direktyvą 2006/123/EB".


Direktyva 2006/123/EB į Lietuvos teisę yra perkelta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (įstatymas), kurio 6 str. nurodyta, kad "Teisės aktuose nustatyta leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarka grindžiama kriterijais, kurie privalo būti:


1) nediskriminaciniai;

2) pateisinami svarbiais visuomenės interesais;

3) proporcingi siekiamam visuomenės interesų tikslui;

4) aiškūs ir nedviprasmiški;

5) objektyvūs;

6) iš anksto viešai skelbiami;

7) skaidrūs ir prieinami susipažinti".


Nustatyta, kad viešai paskelbtų teisės aktų dėl leidimų teikti eIDAS paslaugas, išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos, Lietuvoje nėra.


Įstatymo 7 str. 4 d. nurodyta, kad "Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Šiame patvirtinime privalo būti nurodyta:

1) terminas, per kurį privalo būti išnagrinėtas prašymas;

2) galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos ir pareiškėjo ginčų;

3) nuostata, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas išduotas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kuriais atsakymo dėl leidimo išdavimo nepateikimas nelaikomas leidimo išdavimu."
.


Prisegta susirašinėjimo medžiaga rodo, kad Ryšių reguliavimo tarnyba ne tik praleido SSC 2017-06-23 prašymo gavimo patvirtinimo terminą, bet nepateikė SSC ir privalomos informacijos.

Failai parsisiųsti:
SSC 2017-06-23 prašymo gavimo patvirtinimas.pdf 345.58KB