Oficialūs dokumentai

Teisingumo ministerijos, VDAI bei RRT susitarimas kaip nevykdyti LVAT 2012-12-18 sprendimo

2017-11-03 08:47:23

2012-12-18 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) teismo ginče tarp Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) bei Registrų centru (RC) pastarojo komercinės veiklos padalinio RCSC platinamus el. parašo sertifikatus pripažino neatitinkančiais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui (ADTAĮ): http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=c6c26adb-eb74-463e-9f17-7d914b99a92d

Sprendime LVAT taip pat konstatavo:

1. "Ginčo esmė - VĮ Registrų centro, El. parašo įstatymo (EPĮ) taikymo prasme kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo, teisė nurodyti kvalifikuotame sertifikate asmens kodą.";
Paaiškinimas: Vykdant LVAT sprendimą RC (RCSC) turėjo nutraukti neteisėtų sertifikatų platinimą, o VDAI - kontroliuoti, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas.

2. "Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) nuostatos, reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą ir nustatančios su šiuo tvarkymu sietinus draudimus bei ribojimus, tiesiogiai ir be jokių išlygų taikytinos EPĮ reglamentuojamiems teisiniams santykiams, kai yra sprendžiami asmens duomenų tvarkymo klausimai, tarp jų ir asmens el. parašo formavimo bei kvalifikuoto sertifikato sudarymo klausimai.";
Paaiškinimas: Vykdant LVAT sprendimą Teisingumo ministerija turėjo užtikrinti, kad jos valdyme esančių Nekilnojamo turto ir Juridinių asmenų valstybės registrų teikiamos el. paslaugos NETSVEP ir JAREP nutrauktų neteisėtų sertifikatų naudojimą, o VDAI - kontroliuoti, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas.

3. "EPĮ 2 str. 15 d. 4 p. gali būti taikomas byloje nagrinėjamoje situacijoje tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarautų ADTAĮ asmens duomenų apsaugą reglamentuojančioms normoms ir su jomis nekonkuruotų.";
Paaiškinimas: Šis LVAT aiškinimas reiškia, kad J. Bernatonio EPĮ pakeitimas konkuruoja su ADTAĮ ir jokių teisinių pasekmių nekuria. Juozas Bernatonis EPĮ pakeitimo aiškinamajame rašte http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=195044&p_org=&p_fix=y&p_gov=n
savo iniciatyvos tikruosius tikslus nuslėpė (https://www.asmenskodas.lt/oficialus-dokumentai/12.htm).

4. "VĮ Registrų centro vykdomas asmens kodo panaudojimas kvalifikuotame sertifikate ADTAĮ 3 str. 1 d. 4 p. taikymo prasme yra neleistinas asmens duomenų panaudojimas.:
Paaiškinimas: Šis paaiškinimas reiškia, kad RC (RCSC) platinami sertifikatai nėra laikomi "kvalifikuotais" (nes, neatitinka EPĮ 12 str. 1 d. 3 p. ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB 8 str. 1 ir 2 d. imperatyvioms reikalavimams).

5. "Situacijoje, kai duomenų subjektas nežino ir objektyviai negali žinoti savo asmens kodo panaudojimo (atskleidimo) aplinkybių, laikytina, kad ADTAĮ 7 str. 2 d. nustatytos asmens kodo panaudojimo sąlygos - duomenų subjekto sutikimo davimas - yra nesilaikyta.";

Tačiau TM, VDAI ir RC susitarė LVAT sprendimą nevykdyti - žr. prikabintą dokumentą.

Failai parsisiųsti:
2013-06-28 TM Raštas CPVA 252.07KB