Oficialūs dokumentai

Seimo nario Juozo Bernatonio neteisėtos lobistinės veiklos pavyzdys

2017-08-30 16:25:17

1. VšĮ Centrinės projekto valdymo agentūros (CPVA) 2013 m. birželio 14 d. sprendimu už pažeidimus projekte JAREP, VĮ Registrų centrui buvo numatyta finansinė sankcija (virš 6 mln. Lt.), tačiau Teisingumo ministerija 2013 m. birželio mėn. 28 d. paprašė CPVA atidėti sankcijų taikymą, kol Seimo narys Juozas Bernatonis "pramuš" Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (EPĮ) pataisą.

2. Juozas Bernatonis EPĮ pakeitimo aiškinamajame rašte

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=195044&p_org=&p_fix=y&p_gov=n

savo iniciatyvos tikruosius tikslus nuslėpė, o jo aiškinimai prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimui:

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=c6c26adb-eb74-463e-9f17-7d914b99a92d

kuriame teismas konstatavo: "...Elektroninio parašo įstatymo reglamentuojami elektroninis parašas (saugus elektroninis parašas) ir sertifikatas (kvalifikuotas sertifikatas), kaip elektroninė priemonė, skirta identifikuoti tokį parašą uždėjusį asmenį bei jį susieti su pasirašytais duomenimis, pagal savo pobūdį yra priskirtini prie Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reglamentuojamų asmens duomenų. (Tai matyti iš šiuose įstatymuose pateiktų šių sąvokų apibūdinimų). Todėl jau vien dėl to darytina išvada, kad Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas yra specialus teisės aktas ir turi prioritetinio taikymo reikšmę Elektroninio parašo įstatymo atžvilgiu".

3. CPVA pakeisto įstatymo pagrindu atsisakė sankcijų.

Failai parsisiųsti:
TM - DĖL ĮTARIMO APIE PAŽEIDIMĄ 220.94KB